Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky doručovania do schránok

 • Pri neadresnej distribúcii sa reklamné letáky doručujú do schránok obyvateľstva, resp. do schránok firiem. Reklamný materiál sa vkladá do schránok, alebo úložných boxov na tento účel určených (tzv. „spoločné schránky“).
 • Reklamné materiály sa nesmú vhadzovať do schránok, ktoré sú označené tak, že si ich majitelia reklamné materiály neprajú.
 • Reklamné materiály budú do schránok vhadzované tak, že budú vložené do schránok samostatne, alebo v prípadne spoločnej distribúcie dvoch a viacerých materiálov budú ukladané za sebou. Reklamné materiály nebudú vkladané do materiálov konkurencie.
 • Pokiaľ firma, do ktorej majú byť reklamné materiály distribuované nemá schránku, ev. je v objekte viac firiem, do ktorých sa materiál má dostať, ukladá sa tento po dohode na recepciu objektu, resp. na miesto, ktoré určí pracovník recepcie.

Všeobecné podmienky kontroly

 • Za základné kontrolné meranie sa považuje nahliadnutie do schránky vo vybranej lokalite zapísanie zistenej skutočnosti.
 • Doplňujúce kontrolné merania sa vykonávajú dopytovaním nájomníkov, ev. zamestnancov firiem. Do úvahy sa berú iba jasné odpovede, v ktorých oslovený uvedie či reklamný materiál dostal, alebo nedostal. Odpovede, v ktorých nie je toto jasné (neviem, možno, asi…) sa do kontrolného hárku nezapisujú.
 • Kontrolné adresy vyberá kontrolór sám, pričom je dôležité, aby sa kontrola vykonala v doručovanej oblasti rovnomerne.
 • O kontrolu môže požiadať aj zadávateľ zákazky, najneskôr však v deň ukončenia distribúcie. V takomto prípade sa kontroly zúčastní zástupca zadávateľa zákazky spolu so zástupcom distribučnej firmy.
 • Kontrola je vykonávaná 24 hod., maximálne však 48 hodín od ukončenia distribúcie.
 • O výsledkoch kontroly bude spísaná výsledná správa.

Všeobecné obchodné podmienky

Distribútor: SEE s.r.o. so sídlom Gajová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 44591659
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA1, Oddiel Sro, vložka číslo 56473/B

(ďalej aj ako „Spoločnosť“)

Objednávateľ:

Fyzická, právnická osoba

Spoločnosť zabezpečuje distribúciu, dodávku a výrobu rôznych tlačovín a polygrafických produktov a poskytuje ďalšie doplnkové služby súvisiace s príslušnými tlačovinami (ďalej aj ako„služby“) za podmienok stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach (ďalej aj ako „VOP“) prostredníctvom zmluvy o distribúcií (ďalej aj ako „Zmluva“), ktorá sa považuje za uzavretú jedným zo spôsobov špecifikovaných v čl. I. týchto VOP.

I. UZAVRETIE A OBSAH ZMLUVY

 1. K uzatvoreniu zmluvy medzi Spoločnosťou a objednávateľom dôjde v týchto prípadoch:
 2. Potvrdením písomnej objednávky objednávateľa Spoločnosťou, že objednávku objednávateľa prijíma a nemá k objednávke výhrady. Spoločnosť potvrdzuje prijatie objednávky poštou, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý objektívne nevzbudzuje pochybnosti o jej riadnom potvrdení.
 3. Podpisom písomnej zmluvy medzi Spoločnosťou a objednávateľom.
 4. Akýmkoľvek iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o prejave vôle oboch strán Zmluvu uzavrieť.
 5. Aby mohla byť Zmluva uzavretá, musí obsahovať minimálne tieto údaje:
 6. Kompletné údaje objednávateľa /názov firmy, sídlo firmy, IČO, DIČ…./
 7. Všetky potrebné technické parametre tlačoviny potrebné pre zabezpečenie jej distribúcie ako formát, rozsah, papier, náklad, váha, cenu, termín dodania tlačoviny na distribúciu, termín a miesto dodania tlačoviny na neadresnú distribúciu do schránok.
 8. Zmluva musí taktiež obsahovať miesto plnenia, ktoré si určuje objednávateľ
 9. Miesto plnenia môže Spoločnosť zmeniť len na základe písomnej požiadavky objednávateľa adresovanej Spoločnosti.
 10. Obsahom Zmluvy je neadresná distribúcia letákov do poštových schránok.

II. SPLNENIE ZÁVÄZKU

 1. Záväzok Spoločnosti zabezpečiť distribúciu tlačovín je splnený v deň ich distribúcie na dohodnuté miesto plnenia určené podľa zmluvy.
 2. Spoločnosť je povinná zabezpečiť distribúciu tlačovín resp. zabezpečiť zrealizovanie doplnkovej služby najneskôr do dohodnutého dňa v Zmluve. V prípade, že je určený presný termín kedy majú byť tlačoviny distribuované resp. doplnková služba uskutočnená, tak je Spoločnosť povinná dodržať daný termín.
 3. Na všetkých vyhotoveniach sprievodných dokladov je Spoločnosť povinná uviesť dátum skutočného prevzatia zákazky a čitateľný podpis konateľa alebo jeho zástupcu.
 4. Riadne doručenú objednávku, ktorú Spoločnosť objednávateľovi písomne nepotvrdila, môže objednávateľ zrušiť len pokiaľ zhotoviteľ ešte nezačal s jej realizáciou. V prípade, že sa tak už stalo, nemá objednávateľ oprávnenie Zmluvu zrušiť. Pokiaľ by k takému prípadu došlo, má Spoločnosť nárok na náhradu nákladov, ktoré s tým mala spojené, na náhradu škody a na ušlý zisk podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Spoločnosť je oprávnená požadovať náhradu týchto škôd od objednávateľa.

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Dohoda o cene je súčasťou Zmluvy. Dohoda o cene je uzavretá potvrdením Zmluvy Spoločnosťou.
 2. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s platením ceny alebo jej časti, Spoločnosť môže odstúpiť od Zmluvy a nepokračovať v ďalšom poskytovaní služieb. Zároveň je Spoločnosť oprávnená žiadať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.
 3. Všetky náklady spojené s platobným stykom znáša objednávateľ.
 4. Spoločnosť je platcom DPH.

IV. VYŠŠIA MOC

 1. Spoločnosť nie je zodpovedná za nesplnenie alebo oneskorené splnenie ktorejkoľvek zo svojej povinnosti, na ktorú sa zaviazala a to iba v tom prípade, ak ku nesplneniu alebo oneskorenému splneniu došlo v dôsledku pôsobenia Vyššej moci. Na tieto účely Vyššia moc znamená pri vynaložení všetkej starostlivosti nepredvídateľnú a zároveň pri vynaložení všetkého možného úsilia neodvrátiteľnú udalosť, ktorá nastane nezávisle od vôle Spoločnosti.

V. PODMIENKY REKLAMÁCIE

 1. Reklamácia sa uplatňuje vždy výhradne písomnou formou.
 2. Reklamáciou, ktorou objednávateľ reklamuje neadresovanú distribúciu do poštových schránok, je možné preukázanie vád jedine vo forme spoločnej kontroly v distribuovaných lokalitách najneskôr do dvoch dní od ukončenia distribúcie. Bez zrealizovania spoločnej kontroly do 2 kalendárnych dní po skončení distribúcie stráca objednávateľ nárok na reklamáciu. Za kvalitnú distribúciu bez nároku na reklamáciu sa považuje úspešnosť doručenia 94% a viac. V prípade, že výsledok kontroly /aritmetický priemer/ v rámci mesta klesne pod 94% úspešnosti doručenia, za každé percento pod garantovanú hranicu bude znížená dohodnutá cena distribúcie o 1% za kontrolované mesto/obec, prípadne spádovú oblasť pobočky objednávateľa. Reklamácia môže byť uplatnená iba na základe výsledku spoločnej kontroly.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 1. Zodpovednosť Spoločnosti je obmedzená len na poskytovanie tých služieb, ktoré umožňujú tieto VOP a ktoré si Spoločnosť s objednávateľom písomne dohodli. Spoločnosť za žiadnych okolnosti nenesie zodpovednosť za akékoľvek finančné alebo nefinačné, priame či nepriame straty objednávateľa, ako je napr. ušlý zisk, pozastavenie výroby alebo strata úžitku a Spoločnosť nie je povinná objednávateľovi takúto škodu nahradiť. V prípade, že Spoločnosť nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú objednávateľovi, náhrada tejto škody voči zákazníkovi nepresiahne čiastku, ktorú objednávateľ za trvania zmluvy zaplatil Spoločnosti, vrátane všetkých položiek v rámci limitov povolených príslušnými predpismi.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a objednávateľom.
 2. Na právne vzťahy, ktoré nie sú upravené Zmluvou alebo VOP, sa použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Objednávateľ pri podpise vyhlasuje, že si VOP prečítal a s ich obsahom súhlasí, na znak čoho uzatvoril so Spoločnosťou Zmluvu.
 4. VOP sú objednávateľovi k dispozícií na internetovej stránke www.distribucna.sk